در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت پذیرش

 


به استناد اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت پذیرش ،

دانشگاه فنی و حرفه ای در برخی از  رشته های کاردانی و    کارشناسی ناپیوسته فنی و حرفه‏ای ( با آزمون و بدون آزمون )  سال 1396  در قالب ظرفیت تکمیلی دانشجو می پذیرد.

 

به منظور کسب اطلاعات بیشتر ، داوطلبان می توانند به پرتال سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org  و نیز پرتال دانشگاه فنی و حرفه‏ای به نشانی tvu.ac.ir مراجعه نمایند..

 

رشته های کاردانی

کد رشته محل

عنوان

جنسیت پذیرش

دوره

رشته امتحانی

4395

اجرای ساختمان های بتونی|ساختمان|روزانه|

دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

روزانه

22 | ساختمان -کارهای عمومی ساختمان،اجرای ساختمان های بتونی،راهسازی،نگهداری ومرمت ساختمان،حمل و نقل ترافیک شهری

4396

اجرای ساختمان های بتونی|ساختمان|روزانه|

دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

روزانه

22 | ساختمان -کارهای عمومی ساختمان،اجرای ساختمان های بتونی،راهسازی،نگهداری ومرمت ساختمان،حمل ونقل ترافیک شهری

4397

اجرای ساختمان های بتونی|ساختمان|نوبت دوم|

دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

نوبت دوم

22 | ساختمان -کارهای عمومی ساختمان،اجرای ساختمان های بتونی،راهسازی،نگهداری ومرمت ساختمان،حمل ونقل ترافیک شهری

4398

اجرای ساختمان های بتونی|ساختمان|نوبت دوم|

دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

نوبت دوم

22 | ساختمان -کارهای عمومی ساختمان،اجرای ساختمان های بتونی،راهسازی،نگهداری ومرمت ساختمان،حمل ونقل ترافیک شهری

1243

الکترونیک -الکترونیک عمومی|الکترونیک|روزانه|

دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

روزانه

11 | الکترونیک -الکترونیک عمومی،الکترونیک -رادیووتلویزیون،ارتباطات وفناوری اطلاعات /ای سی تی /،برق -الکترونیک وابزاردقیق،تعمیرونگهداری تجهیزات پزشکی -ازمایشگاه تشخیص پزشکی

1244

الکترونیک -الکترونیک عمومی|الکترونیک|روزانه|

دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

روزانه

11 | الکترونیک -الکترونیک عمومی،الکترونیک -رادیووتلویزیون،ارتباطات وفناوری اطلاعات /ای سی تی /،برق -الکترونیک وابزاردقیق،تعمیرونگهداری تجهیزات پزشکی -ازمایشگاه تشخیص پزشکی

1253

الکترونیک -الکترونیک عمومی|الکترونیک|نوبت دوم|دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

نوبت دوم

11 | الکترونیک -الکترونیک عمومی،الکترونیک -رادیووتلویزیون،ارتباطات وفناوری اطلاعات /ای سی تی /،برق -الکترونیک وابزاردقیق،تعمیرونگهداری تجهیزات پزشکی -ازمایشگاه تشخیص پزشکی

1254

الکترونیک -الکترونیک عمومی|الکترونیک|نوبت دوم|دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

نوبت دوم

11 | الکترونیک -الکترونیک عمومی،الکترونیک -رادیووتلویزیون،ارتباطات وفناوری اطلاعات /ای سی تی /،برق -الکترونیک وابزاردقیق،تعمیرونگهداری تجهیزات پزشکی -ازمایشگاه تشخیص پزشکی

4242

ساختمان -کارهای عمومی ساختمان|ساختمان|روزانه|

دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

روزانه

22 | ساختمان -کارهای عمومی ساختمان،اجرای ساختمان های بتونی،راهسازی،نگهداری ومرمت ساختمان،حمل ونقل ترافیک شهری

4247

ساختمان -کارهای عمومی ساختمان|ساختمان|نوبت دوم|دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

نوبت دوم

22 | ساختمان -کارهای عمومی ساختمان،اجرای ساختمان های بتونی،راهسازی،نگهداری ومرمت ساختمان،حمل ونقل ترافیک شهری

4248

ساختمان -کارهای عمومی ساختمان|ساختمان|نوبت دوم|دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

نوبت دوم

22 | ساختمان -کارهای عمومی ساختمان،اجرای ساختمان های بتونی،راهسازی،نگهداری ومرمت ساختمان،حمل ونقل ترافیک شهری

3910

صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی|صنایع چوب وکاغذ|روزانه|دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

روزانه

20 | صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی،هنرهای چوبی،علمی -کاربردی صنایع اوراق فشرده چوبی

3911

صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی|صنایع چوب وکاغذ|نوبت دوم|دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

نوبت دوم

20 | صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی،هنرهای چوبی،علمی -کاربردی صنایع اوراق فشرده چوبی

3912

صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی|صنایع چوب وکاغذ|نوبت دوم|دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

نوبت دوم

20 | صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی،هنرهای چوبی،علمی -کاربردی صنایع اوراق فشرده چوبی

3934

هنرهای چوبی|صنایع چوب وکاغذ|روزانه|دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

روزانه

20 | صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی،هنرهای چوبی،علمی -کاربردی صنایع اوراق فشرده چوبی

3935

هنرهای چوبی|صنایع چوب وکاغذ|روزانه|

دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

روزانه

20 | صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی،هنرهای چوبی،علمی -کاربردی صنایع اوراق فشرده چوبی

3936

هنرهای چوبی|صنایع چوب وکاغذ|نوبت دوم|

دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

نوبت دوم

20 | صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی،هنرهای چوبی،علمی -کاربردی صنایع اوراق فشرده چوبی

3937

هنرهای چوبی|صنایع چوب وکاغذ|نوبت دوم|

دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

مرد

نوبت دوم

20 | صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی،هنرهای چوبی،علمی -کاربردی صنایع اوراق فشرده چوبی

 
 
 
 
 
 
 

به استناد اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت پذیرش ،

دانشگاه فنی و حرفه ای در برخی از  رشته های کاردانی و            کارشناسی ناپیوسته فنی و حرفه‏ای ( با آزمون و بدون آزمون )  سال 1396  در قالب ظرفیت تکمیلی دانشجو می پذیرد.

 

به منظور کسب اطلاعات بیشتر ، داوطلبان می توانند به پرتال سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org  و نیز پرتال دانشگاه فنی و حرفه‏ای به نشانی tvu.ac.ir مراجعه نمایند.

 

رشته های ناپیوسته

توجهات

جنسیت پذیرش

رشته امتحانی

گروه آموزشی

عنوان

کد رشته محل

روزانه |

نیمه اول

مرد

صنایع چوب وکاغذ

فنی و مهندسی

صنایع چوب وکاغذ||مهندسی تکنولوژی صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی||دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

2226

روزانه |

نیمه اول

مرد

صنایع چوب وکاغذ

فنی و مهندسی

صنایع چوب وکاغذ||مهندسی تکنولوژی صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی||دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

2227

نوبت دوم  |

 نیمه اول

مرد

صنایع چوب وکاغذ

فنی و مهندسی

صنایع چوب وکاغذ||مهندسی تکنولوژی صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی||دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

2237

نوبت دوم  |

 نیمه اول

مرد

صنایع چوب وکاغذ

فنی و مهندسی

صنایع چوب وکاغذ||مهندسی تکنولوژی صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی||دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا

2238

 

 

نظرات کاربران