در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 26 مهر 1396

دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا

 

 

دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا ساعت 10 صبح روز دوشنبه 17 مهر در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

 

در این جلسه چگونگی شناسایی و معرفی دانشجویان واجد شرایط انجام طرحهای پژوهشی دانشجومحور و تعیین اعضای کمیته پژوهشی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

نظرات کاربران